عاشورا ,مكتب ,هزاره ,حسين ,خدايي ,افغانستاني ,مشروعيت خدايي ,مكتب عاشورا ,انسان افغانستاني ,ايران وعدالت ,اسلامي ايران ,اسلامي ايران وعدالت ,جماين زن اعتماد اسلام، عاشورا وكشور هاي اسلامي را در خطر انداخت، هزار سال است كه ميگوييم اسلام بهترين دين وعادلانه ترين راه است، نظام هاي بشري سراسر ظالمانه اند وعدالت وانسانيت را نميدانند، اصلا انسان ناقص العقل است وبه دستور خدا وپيامبر محتاج است.
اما اين زن ونظام سياسي ساخت بشري كانادا، تمام اين باور ها را دروغ ثابت كرد.
جمهوري اسلامي ايران وعدالت علي حالا نزد كانادا به يك دينار عربي ارزش ندارد، در جمهوري اسلامي ايران وعدالت علي ، انسان افغانستاني حق ندارد شهروند ايران شود ولو انجا همه عمر زنده گي كند چه رسد انسان افغانستاني قانونگذار ونماينده مجلس ايران شود.
عاشورا نيز بي اعتبار شد، اگر حسين پيروز ميشد وحتي تمام جهان را اداره ميكرد، انگاه تبعيض نژادي وقومي مشروعيت خدايي پيدا ميكرد.
از نظر مكتب شيعه، دوازده امام نماينده هاي خداي اسلام اند، اولاد هاي علي برتري خوني ونژادي شان نه تنها محكوم است كه مشروعيت خدايي دارد.
در مكتب عاشورا ، زن ستم ديده افغانستاني نميتواند شهروند كانادا ، ايران وعربستان شود چه رسد كه نماينده مجلس ويا رهبر شود.
مكتب عاشورا مكتب ازادي است، ازادي خيال پردازانه وساخت هزاره است، هزاره به دروغ هايي كه برايش گفته شده نا سنجيده باور كرده است وحتي همان دروغ ها را چيغ وفرياد ميزند ودلش ميخواهد همه انرا قبول كنند.
خميني، حسين را بهتر از هر هزاره ميشناخت، برتري طلبي خميني وحق ندادن به هزاره نيز كار عاشورايي وحسيني خميني بود، 
درمكتب حسين وخميني، نژاد برتر مصلحت واراده خدايي است وبشر با عقل كم وناقص حق سوال وجواب ندارد.

منبع اصلی مطلب : پرنده های مهاجر
برچسب ها : عاشورا ,مكتب ,هزاره ,حسين ,خدايي ,افغانستاني ,مشروعيت خدايي ,مكتب عاشورا ,انسان افغانستاني ,ايران وعدالت ,اسلامي ايران ,اسلامي ايران وعدالت ,جم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ما افغان ها